ឱសថបុរាណខ្មែរ ដើមជើងចាប – Khmer medicine derm cherng chapឱសថបុរាណខ្មែរ #រុក្ខជាតិឱសថ #ថ្នាំខ្មែរ Publish on 14 November, 2019 ឱសថបុរាណខ្មែរ ដើមជើ…