ឱសថបុរាណខ្មែរ ដើមចន្លុះ ឬ ព្រាលចន្លុះ – Primitive TV Natural survival medicine Colona auriculataឱសថបុរាណខ្មែរ #រុក្ខជាតិឱសថ #ថ្នាំខ្មែរ ឱសថបុរាណខ្មែរ ដើមចន្លុះ ឬ ព្រា…