ឱសថបុរាណខ្មែរ ក្រសាំងទាប, រុក្ខជាតិ និងសម្រស់ || Khmer Survival medicine, Krosang teamឱសថបុរាណខ្មែរ #រុក្ខជាតិឱសថ #ថ្នាំខ្មែរ Publish on Octomber 04, 2019 ឱសថបុរាណខ្មែរ ក្រសា…