ឱសថបុរណខ្មែរ ម្រះព្រៃ – Primitive Tv Khmer survival medicine marash preyឱសថបុរាណខ្មែរ #រុក្ខជាតិឱសថ #ថ្នាំខ្មែរ ឱសថបុរណខ្មែរ ម្រះព្រៃ – Primitive Tv…