វ័រសាវម៉ាវព្រៃ ,ឱសថបុរាណខ្មែរ – Khmer survival medicineវ័រសាវម៉ាវព្រៃ,វ័រសាវម៉ាវព្រៃ ,ឱសថបុរាណខ្មែរ – Khmer survival medicine Thank for watching,please subscribe…